Derivació

Estudis  

Concepte de Derivada

La derivada d’una funció en un punt específic mesura la taxa de canvi instantània de la funció respecte a la seva variable independent.

Definició Formal

La derivada de respecte a en el punt es defineix utilitzant el concepte de límit:

On és un increment petit en , i és el valor de la funció en .

Interpretació Geomètrica

Geomètricament, aquest límit representa el pendent de la recta tangent a la corba de la funció en el punt . Si el límit existeix, aquesta pendent és única i és un indicador clau de la direcció i la rapidesa amb què canvia la funció.

Càlcul de Derivades

Derivades Immediates

 • Constant:

 • Multiplicació:

 • Divisió:

 • Potència:

 • Exponencial:

 • Logarítmica:

 • Sinus:

 • Cosinus:

 • Tangent:

Regles de Derivació

 • Regla de la Suma:

 • Regla del Producte:

 • Regla del Quocient:

 • Regla de la Cadena:

Anàlisi de Punts Crítics

1. Identificació de Punts Crítics

Un punt crític es troba on la primera derivada de la funció, , és zero o no està definida. Aquests punts són candidats per ser màxims, mínims o punts d’inflexió.

 • Resoldre : Cerca els valors de que satisfan aquesta condició.
 • Punts on no està definida: Aquests poden ser punts on la funció té discontinuïtats o singularitats.

2. Test de la Primera Derivada

Aquest test avalua el comportament de la derivada abans i després del punt crític per determinar si és un màxim o un mínim:

 • Si canvia de positiu a negatiu en el punt, és un màxim local.
 • Si canvia de negatiu a positiu, és un mínim local.
 • Si no canvia de signe, podria ser un punt de sella.

3. Test de la Segona Derivada

Aquest test ajuda a confirmar la naturalesa dels punts crítics i a identificar punts d’inflexió:

 • Màxims i mínims:
 • indica un mínim local (concavitat cap amunt).
 • indica un màxim local (concavitat cap avall).
 • aquest test és inconcloent i pot requerir anàlisi més profund.
 • Punts d’inflexió:
 • S’identifiquen on i canvia de signe, indicant un canvi en la concavitat.

Conclusió

L’anàlisi de derivades és fonamental en molts camps de la ciència i l’enginyeria, permetent entendre i predir el comportament de diverses funcions matemàtiques i físiques.


Batxillerat Matemàtiques

Return to blog